ฝึกอบรม

ให้บริการทั้ง Inhouse และ Public เราพร้อมให้คำปรึกษาและมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

Training : ฝึกอบรมการขับขี่โฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธี และ ปลอดภัย

“ ฝึกอบรม และ ทดสอบสอบการขับขี่ได้ใบ Certificate ภายใน 1 วัน “

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่นและหม้อน้ำพ.ศ. 2564 ข้อ 40 ได้ระบุว่า

นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้รับรถยก ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภท ความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยก โดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับรถยก ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

ปัจจุบันมีบริษัทเปิดรับอบรมเกี่ยวกับรถยกจำนวนมากก่อนที่จะเลือกใช้บริการต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าวิทยากรนั้นได้รับอนุญาตถูกต้องแล้ว

หากลูกจ้างที่ทำหน้าที่ขับรถยกได้ผ่านการอบรมรถยกแล้วบริษัทอาจทำการชี้บ่งให้เห็นชัดเจนว่าบุคคลนั้นผ่านการอบรมและได้รับอนุญาตจากบริษัทแล้วเช่นการติดเข็มกลัดสติกเกอร์หรือปลอกแขนแล้วแต่การบริหารจัดการของแต่ละที่หรืออาจจัดทำบอร์ดติดรูปและรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตขับรถยกให้เห็นชัดเจน

เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ขึ้นขับรถยก เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

วิทยากรผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

การสังเกต การขับรถโฟล์คลิฟท์ เป็นงานที่ต้องการความสามารถ และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก

ลูกค้าจึงสามารถวางใจกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านรถยก ที่พร้อมสอนทุกเคล็ดลับ การดูแลรักษา และการใช้งานรถยกอย่างมืออาชีพ ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์

การฝึกอบรมขับโฟล์คลิฟท์จะต้องมีการฝึกซ้อมในสภาพจริง โดยให้นักเรียนฝึกขับขี่ในพื้นที่จริง และในสภาพที่จะพบเห็นบ่อยๆ การสังเกต การขับรถโฟล์คลิฟท์ เป็นงานที่ต้องการความสามารถ และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก

ดังนั้นการรับฝึกอบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ และได้รับใบ Certificate รับรองความรู้ความสามารถ ในการขับรถโฟล์คลิฟท์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

ขั้นตอนการฝึกอบรม และการสอบ

สอน และสอบภาคทฤษฎี

ฝึกอบรมผู้ใช้งาน

ฝึกอบรมความปลอดภัย

ซ่อมรถยกประจำวัน

สอน และสอบภาคปฎิบัติ

ฝึกอบรมผู้ใช้งาน

ฝึกอบรมความปลอดภัย

ซ่อมรถยกประจำวัน

สอน และสอบภาคทฤษฎี

สอน และสอบภาคปฎิบัติ

ฝึกอบรมผู้ใช้งาน

ฝึกอบรมความปลอดภัย

ซ่อมรถยกประจำวัน

ฝึกอบรมผู้ใช้งาน

ฝึกอบรมความปลอดภัย

ซ่อมรถยกประจำวัน

ฝึกอบรมขับโฟล์คลิฟท์แบบ In-house

ด้วยการฝึกอบรมแบบ in-house คุณสามารถออกแบบการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรของคุณ ได้อย่างตรงไปตรงมา สามารถจ้างผู้สอนมา ให้ฝึกอบรมในสถานที่ของคุณได้เช่นกัน ทำให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพที่ดี เพราะฝึกในสถานที่ใช้งานจริง เพื่อป้องกันอันตราย และทำงานได้อย่างปลอดภัย

ดังนั้นการเลือกฝึกอบรมแบบ In-house เป็นทางเลือกที่ดี ในการสอนความรู้ และทักษะให้กับพนักงานของคุณ การเลือกวิธีการฝึกอบรมแบบนี้ จะช่วยให้ผู้เรียน ได้รับการฝึกอบรม ที่ตรงกับบริบท และสถานการณ์ ที่พวกเขาจะใช้ทักษะดังกล่าว