Load Stabilizer

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการหนีบของที่อยู่บนงาเพื่อป้องกันการส้ม ขณะรถวิ่ง ลักษณะจะเป็นกระบอกไฮดรอลิคติดตั้งที่แผงงานบนของแกนกระบอกจะทำเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเพื่อใช้ในกดลงบนของที่อยู่บนงา เพื่อประคองไม่ให้สัมขณะรถยกวิ่ง

Load Stabilizer มีกี่ชนิด?

ส่วนใหญ่มีชนิดเดียว ขนาดต้องระบุตามขนาดและน้ำหนักของสินค้า